top of page
Pickit 10.jpg

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - TOEPASSING

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van diensten en producten die de klant bij HELIOVISION BV plaatst. De klant aanvaardt deze voorwaarden door het aanvaarden van de offerte. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar mits ze door HELIOVISION BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In dat geval blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken.

 

Artikel 2 - DEFINITIES

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘producten’; handelsartikelen, systemen, panelen, apparaten, materialen en producten, welke door HELIOVISION BV op grond van de overeenkomst met de klant dienen te worden geleverd. Onder het ‘diensten’ wordt verstaan alle werkzaamheden (zoals installeren, in bedrijf stellen, onderhoud en meerwerk), welke door HELIOVISION BV op grond van de overeenkomst met de klant dienen te worden uitgevoerd.

 

Artikel 3 - OFFERTES

 

Tenzij anders aangegeven blijven offertes 30 dagen geldig. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. HELIOVISION BV kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

Artikel 4 - AANBOD EN AANVAARDING

 

Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte door de klant, middels het versturen van een opdrachtbevestiging. Indien een aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is HELIOVISION BV daar niet door gebonden.

 

Artikel 5 - BETALINGEN

 

De facturen moeten uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum betaald worden. Bij laattijdige betaling heeft HELIOVISION BV van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling recht op de betaling van een interest en van een redelijke schadeloosstelling overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimale interest van 8% op jaarbasis en een minimale schadeloosstelling van 10% van het factuurbedrag. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 6 - FINANCIËLE GARANTIES

 

Wanneer de kredietwaardigheid van de klant in het gedrang komt na het sluiten van de overeenkomst en vóór volledige betaling van de prijs, dan heeft HELIOVISION BV het recht, zelfs tijdens de uitvoering van de overeenkomst, van de klant financiële garanties te eisen met het oog op de goede uitvoering van de door hem aangegane verbintenissen. Wanneer de klant zou weigeren of niet in staat zou zijn dergelijke bijkomende garanties te verlenen, heeft HELIOVISION BV het recht de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren, met onmiddellijke ingang, zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd is aan de klant.

 

Artikel 7 - KLACHTEN

 

Klachten over de uitvoering van de bestelling moeten schriftelijk aan HELIOVISION BV bekend gemaakt worden binnen een termijn van 7 dagen na uitvoering van de geviseerde prestaties en/of de levering van de producten. Na het verstrijken van deze termijn worden de prestaties en de producten geacht aanvaard te zijn. HELIOVISION BV is na het verstrijken van die termijn niet meer aansprakelijk voor eventuele zichtbare gebreken aan de producten.

 

 

 

 

Artikel 8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De klant garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan Heliovision werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik ervan vrij is van rechten (met name intellectuele eigendomsrechten) van derden. De klant vrijwaart HELIOVISION BV tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen die voortvloeien uit een eventuele inbreuk op de rechten van derden. De intellectuele eigendomsrechten op producten of (resultaten van) diensten worden enkel overgedragen voor zover dit schriftelijk en uitdrukkelijk wordt overeengekomen en voor zover alle facturen in verband met de opdracht volledig en tijdig werden betaald. 

 

 

Artikel 9 - CONFIDENTIALITEIT

 

Vanwege hun vertrouwelijke aard, zal de klant offertes van HELIOVISION BV, rapporten, lijsten en bijbehorende documentatie die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht niet openbaar maken, meedelen, verstrekken of anderszins beschikbaar stellen van derden. De klant zal deze offertes, rapporten, lijsten en bijhorende documentatie enkel voor eigen gebruik aanwenden. De klant zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om elke openbaarmaking of ongeautoriseerd gebruik te voorkomen. HELIOVISION BV heeft het recht om informatie over de uitvoering van de overeenkomst te publiceren, o.a. in newsletters of in andere rapporten, maar op een dergelijke wijze dat er geen gevoelige gegevens over de klant bekend worden of er confidentiële informatie kan uit afgeleid worden. Het voorgaande is niet van toepassing op alle informatie die openbaar is op het tijdstip dat ze worden geleverd door een van beide partijen, en is niet langer van toepassing indien deze informatie op enig moment algemeen bekend wordt zonder enige inbreuk op het voorgaande door de andere partij.

 

Artikel 10 - PRIJZEN

 

Alle prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief montage-, test- en inbedrijfstellingskosten en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswege van toepassing zijn, zullen worden doorgerekend aan de klant.

 

Artikel 11 - LEVERING VAN PRODUCTEN

 

Leveringstermijnen vermeld in een offerte zijn altijd indicatief. Alle leveringen geschieden af bedrijf van HELIOVISION BV of van de producent. De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de zaken ter verzending aan het door de klant opgegeven adres, het bedrijf van HELIOVISION BV c.q. de producent verlaten. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, dan is HELIOVISION BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant. Vervoer en verpakking van de te leveren producten worden door HELIOVISION BV bepaald, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. Het risico voor de te leveren zaken wordt overgedragen op de klant op het moment van het verlaten van het bedrijf van HELIOVISION BV of de producent. De klant is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. De klant dient zich tegen vermeld risico deugdelijk te verzekeren.

 

 

 

 

Artikel 12 - OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

HELIOVISION BV is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst HELIOVISION BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van de leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen en – meer in het algemeen – telkens de klant ernstig in gebreke blijft en/of niet meer in staat blijkt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Voorts is HELIOVISION BV gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HELIOVISION BV kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HELIOVISION BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Indien HELIOVISION BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien HELIOVISION BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is HELIOVISION BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

 

Artikel 13 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

De geleverde producten blijven eigendom van HELIOVISION BV totdat de klant alle verplichtingen uit de met HELIOVISION BV gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen. Deze verplichtingen zijn onder andere: volledige betaling van de koopprijs, het voldoen van de prijs van werkzaamheden en het betalen van eventuele extra kosten. Het product dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet gerechtigd om het onder eigendomsvoorbehoud vallende product te verpanden of op enige ander wijze te bezwaren.

 

Artikel 14 - GARANTIE

 

HELIOVISION BV is niet aansprakelijk voor eventuele verborgen gebreken aan verkochte producten en geeft zelf geen garantie op verkochte producten. Deze producten genieten van garantie overeenkomstig de voorwaarden van de producent. De klant moet zich rechtstreeks tot de producent richten indien hij een beroep wenst te doen op de garantie, en ook indien hij herstellingen wenst te laten uitvoeren buiten de garantie.

 

 

 

Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID

 

De eventuele aansprakelijkheid van HELIOVISION BV voor extracontractuele schade veroorzaakt aan de klant is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Voor eventuele contractuele schade is de aansprakelijkheid van HELIOVISION BV steeds beperkt tot maximaal 5.000 euro.

 

Artikel 16 - OVERMACHT

 

Als overmacht gelden alle omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van de partijen en die de uitvoering van de opdracht verhinderen of onredelijk verzwaren, zoals (zonder beperking) arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, opstand, daden van (cyber)terrorisme, pandemie, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen en materialen, beperkingen in het energieverbruik.

 

In geval van overmacht heeft HELIOVISION BV het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Wanneer HELIOVISION BV de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschort, en wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

 

 

 

Artikel 17 - NIETIGHEID

 

De nietigheid van een clausule, zelfs gedeeltelijk, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere clausules van de algemene voorwaarden of de offerte.

 

Artikel 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

De overeenkomsten tussen HELIOVISION BV en haar klanten worden door het Belgisch recht beheerst. Voor alle betwistingen waartoe deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarin ze van toepassing zijn, aanleiding zouden geven, zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.

 

Artikel 19 – AFWERVINGSVERBOD

 

De klant verbindt zich ertoe om geen personeelsleden van HELIOVISION BV rechtstreeks of onrechtstreeks af te werven, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van HELIOVISION BV. Dit afwervingsverbod geldt gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst en tot 12 maanden na de beëindiging ervan. In geval van niet-naleving van dit verbod is de klant een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 12 maanden brutosalaris van het afgeworven personeelslid, uitgaande van het salaris dat deze laatste op het ogenblik van zijn afwerving ontving.

 

Artikel 20 - OVERDRACHT

 

Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van HELIOVISION BV is de klant niet gerechtigd zijn rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Onder derden worden ook de met de opdrachtgever verbonden vennootschappen, zoals dochter-, zuster- of moedervennootschappen begrepen.

 

 

HELIOVISION BV – contactgegevens

 

Adres: Hazendreef 4, 2920 Kalmthout, België

Ondernemingsnummer: 0759.819.707

E-mail: emile@heliovision.be

Website: www.heliovision.be

Article 1 - APPLICATION

 

These general terms and conditions apply to all orders for services and products that the customer places with HELIOVISION BV. The customer accepts these conditions by accepting the offer. Deviations from these terms and conditions are only enforceable if they have been expressly accepted in writing by HELIOVISION BV. In that case, these terms and conditions will continue to apply for all points that have not been expressly deviated from.

 

Article 2 - DEFINITIONS

 

In these terms and conditions, "products" means; trade items, systems, panels, devices, materials and products, which HELIOVISION BV must deliver based on the agreement with the customer. The 'services' means all activities (such as installation, commissioning, maintenance and additional work), which must be carried out by HELIOVISION BV based on the agreement with the customer.

 

Article 3 - OFFERS

 

Unless otherwise indicated, quotations remain valid for 30 days. All quotations are without obligation unless a term for acceptance has been set in the quotation. HELIOVISION BV cannot be held to its quotation if the customer can reasonably understand that the quotation, or a part thereof, contains an obvious mistake or error.

 

Article 4 - OFFER AND ACCEPTANCE

 

An agreement is only concluded after explicit acceptance of the offer by the customer, by sending an order confirmation. If an acceptance deviates from the offer included in the quotation, HELIOVISION BV is not bound by it.

 

Article 5 - PAYMENTS

 

Invoices must be paid no later than 30 days after the invoice date. In the event of late payment, HELIOVISION BV is entitled by operation of law and without the need for notice of default to payment of interest and reasonable compensation in accordance with the provisions of the law on combating late payment in commercial transactions of 2 August 2002, with a minimum interest of 8 % on an annual basis and a minimum compensation of 10% of the invoice amount. All current and future taxes, and additional levies and costs, of whatever nature, associated with the sale are at the expense of the client.

 

Article 6 - FINANCIAL GUARANTEES

 

If the creditworthiness of the customer is compromised after the conclusion of the agreement and before full payment of the price, HELIOVISION BV has the right, even during the execution of the agreement, to demand financial guarantees from the customer with a view to the proper performance of the obligations entered into by him. If the customer refuses or is unable to provide such additional guarantees, HELIOVISION BV has the right to cancel the order in full or in part, with immediate effect, without owing any compensation to the customer.

 

 

Article 7 - COMPLAINTS

 

Complaints about the execution of the order must be made known in writing to HELIOVISION BV within a period of 7 days after execution of the intended performance and/or delivery of the products. After the expiry of this period, the services and products are deemed to have been accepted. HELIOVISION BV is no longer liable for any visible defects in the products after the expiry of that period.

 

Article 8 – INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

 

The customer guarantees that all documentation and information provided by him to Heliovision with a view to the implementation of the agreement and its use is free of rights (in particular intellectual property rights) of third parties. The customer indemnifies HELIOVISION BV against any loss, damage, costs, expenses or other claims arising from any infringement of the rights of third parties. The intellectual property rights to products or (results of) services are only transferred insofar as this has been expressly agreed in writing and insofar as all invoices related to the assignment have been paid in full and on time.

 

Article 9 - CONFIDENTIALITY

 

Due to their confidential nature, the customer will not disclose, communicate, provide or otherwise make available to third parties HELIOVISION BV's quotations, reports, lists and associated documentation resulting from the performance of the assignment. The customer will only use these quotations, reports, lists and accompanying documentation for its use. The customer will take all reasonable precautions to prevent any disclosure or unauthorized use. HELIOVISION BV has the right to publish information about the implementation of the agreement, including in newsletters or in other reports, but in such a way that no sensitive data about the customer becomes known or confidential information can be derived from it. The foregoing shall not apply to any information that is in the public domain at the time it is provided by either party, and shall cease to apply if such information becomes public knowledge at any time without any breach of the foregoing by the other party.

 

Article 10 - PRICES

 

All prices are exclusive of VAT, and exclusive of assembly, test and commissioning costs and any costs to be incurred in the context of the agreement, including travel and accommodation costs, shipping and administration costs, unless stated otherwise. All other levies and/or taxes applicable by the government will be passed on to the customer.

 

Article 11 - DELIVERY OF PRODUCTS

 

Delivery times stated in an offer are always indicative. All deliveries are made ex-company of HELIOVISION BV or of the producer. The delivery is deemed to take place when the goods leave the company of HELIOVISION BV or the producer for shipment to the address specified by the customer. The customer is obliged to take delivery of the goods at the moment they are made available to him. If the customer refuses to take delivery or is negligent in providing information or instructions that are necessary for delivery, then HELIOVISION BV is entitled to store the goods at the expense and risk of the customer. Transport and packaging of the products to be delivered are determined by HELIOVISION BV, unless agreed otherwise in the offer. The risk for the goods to be delivered is transferred to the customer at the moment of leaving the company of HELIOVISION BV or the producer. The customer is liable for all damage that occurs during the transport of the goods with or to those goods, including, but not limited to, fire and water damage, theft and embezzlement. The customer must take out proper insurance against the stated risk.

 

Article 12 - SUSPENSION AND DISSOLUTION

 

HELIOVISION BV is entitled to suspend the fulfillment of its obligations or to dissolve the agreement if the customer does not, not fully or not timely comply with the obligations under the agreement if HELIOVISION BV becomes aware of good circumstances after concluding the agreement. give cause to fear that the customer will not fulfill its obligations, if the customer was requested to provide security for the fulfillment of his obligations under the agreement when the agreement was concluded and this security is not provided or is insufficient, if due to the delay to on the part of the customer, the supplier can no longer be required to fulfill the agreement under the originally agreed conditions and - more generally - whenever the customer remains in serious default and/or proves to be unable to meet its obligations comply. Furthermore, HELIOVISION BV is entitled to dissolve the agreement if circumstances arise of such a nature that fulfillment of the agreement is impossible or if other circumstances arise of such a nature that the unaltered maintenance of the agreement cannot reasonably be of HELIOVISION. BV may be required. If the agreement is dissolved, the claims of HELIOVISION BV against the customer are immediately due and payable.

 

If HELIOVISION BV suspends the fulfillment of its obligations, it retains its claims under the law and the agreement. If HELIOVISION BV proceeds to suspension or dissolution, it is in no way obliged to pay compensation for damage and costs incurred in any way as a result. If the dissolution is attributable to the customer, HELIOVISION BV is entitled to compensation for the damage, including the costs, resulting directly and indirectly.

 

Article 13 - RETENTION OF TITLE

 

The delivered products remain the property of HELIOVISION BV until the customer has properly fulfilled all obligations under the agreements concluded with HELIOVISION BV. These obligations include: full payment of the purchase price, payment of the price of work and payment of any additional costs. The product subject to retention of title may not be resold and may never be used as a means of payment. The customer is not entitled to pledge or encumber in any other way the product subject to retention of title.

 

Article 14 - WARRANTY

 

HELIOVISION BV is not liable for any hidden defects in sold products and does not give any warranty on sold products. These products are guaranteed in accordance with the manufacturer's terms and conditions. The customer must contact the manufacturer directly if he wishes to invoke the guarantee, and also if he wishes to have repairs carried out outside the guarantee.

 

 

Article 15 - LIABILITY

 

The possible liability of HELIOVISION BV for extra-contractual damage caused to the customer is in any case always limited to the amount covered by its liability insurance. For any contractual damage, the liability of HELIOVISION BV is always limited to a maximum of 5,000 euros.

 

 

 

Article 16 - FORCE MAJEURE

 

Force majeure includes all circumstances that occur beyond the control of the parties and that prevent or unreasonably aggravate the performance of the assignment, such as (without limitation) labor disputes, fire, mobilization, seizure, embargo, insurrection, acts of (cyber) terrorism, pandemic, shortage of means of transport, general scarcity of raw materials and materials, restrictions in energy consumption.

 

In the event of force majeure, HELIOVISION BV has the right to suspend the performance of the agreement in whole or in part. If HELIOVISION BV suspends the obligations under the agreement during the period that the force majeure continues, and if this period lasts longer than two months, then each of the parties is entitled to dissolve the agreement, without being obliged to pay compensation to the other party.

 

 

HELIOVISION BV – contact

 

Adress: Hazendreef 4, 2920 Kalmthout, België

TVA number: 0759.819.707

E-mail: info@heliovision.be

Website: www.heliovision.be

bottom of page