ALGEMENE
VERKOOPS-VOORWAARDEN HELIOVISION BV


Artikel 1 - TOEPASSING


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van diensten en producten die de klant bij HELIOVISION BV plaatst. De klant aanvaardt deze voorwaarden door het aanvaarden van de offerte. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts tegenstelbaar mits ze door HELIOVISION BV uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. In dat geval blijven deze voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken.


Artikel 2 - DEFINITIES


In deze voorwaarden wordt verstaan onder ‘producten’; handelsartikelen, systemen, panelen, apparaten, materialen en producten, welke door HELIOVISION BV op grond van de overeenkomst met de klant dienen te worden geleverd. Onder het ‘diensten’ wordt verstaan alle werkzaamheden (zoals installeren, in bedrijf stellen, onderhoud en meerwerk), welke door HELIOVISION BV op grond van de overeenkomst met de klant dienen te worden uitgevoerd.


Artikel 3 - OFFERTES


Tenzij anders aangegeven blijven offertes 30 dagen geldig. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. HELIOVISION BV kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 4 - AANBOD EN AANVAARDING


Een overeenkomst komt pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van de offerte door de klant, middels het versturen van een opdrachtbevestiging. Indien een aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, dan is HELIOVISION BV daar niet door gebonden.


Artikel 5 - BETALINGEN


De facturen moeten uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum betaald worden. Bij laattijdige betaling heeft HELIOVISION BV van rechtswege en zonder noodzaak van ingebrekestelling recht op de betaling van een interest en van een redelijke schadeloosstelling overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van 2 augustus 2002, met een minimale interest van 8% op jaarbasis en een minimale schadeloosstelling van 10% van het factuurbedrag. Alle huidige en toekomstige belastingen, en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de verkoop zijn ten laste van de opdrachtgever.


Artikel 6 - FINANCIËLE GARANTIES


Wanneer de kredietwaardigheid van de klant in het gedrang komt na het sluiten van de overeenkomst en vóór volledige betaling van de prijs, dan heeft HELIOVISION BV het recht, zelfs tijdens de uitvoering van de overeenkomst, van de klant financiële garanties te eisen met het oog op de goede uitvoering van de door hem aangegane verbintenissen. Wanneer de klant zou weigeren of niet in staat zou zijn dergelijke bijkomende garanties te verlenen, heeft HELIOVISION BV het recht de bestelling volledig of gedeeltelijk te annuleren, met onmiddellijke ingang, zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd is aan de klant.


Artikel 7 - KLACHTEN


Klachten over de uitvoering van de bestelling moeten schriftelijk aan HELIOVISION BV bekend gemaakt worden binnen een termijn van 7 dagen na uitvoering van de geviseerde prestaties en/of de levering van de producten. Na het verstrijken van deze termijn worden de prestaties en de producten geacht aanvaard te zijn. HELIOVISION BV is na het verstrijken van die termijn niet meer aansprakelijk voor eventuele zichtbare gebreken aan de producten.

Artikel 8 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De klant garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan HELIOVISION BV werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de overeenkomst en het gebruik ervan vrij is van intellectuele rechten van derden. De klant vrijwaart HELIOVISION BV tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen die voortvloeien uit een eventuele inbreuk op de intellectuele rechten van derden. De klant erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook met betrekking tot de generieke kennis eigendom is van HELIOVISION BV en haar eigendom blijft. De intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht blijven tot deze resultaten beperkt en gaan pas op de klant over op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen in verband met de opdracht.


Artikel 9 - CONFIDENTIALITEIT


Vanwege hun vertrouwelijke aard, zal de klant offertes van HELIOVISION BV, rapporten, lijsten en bijbehorende documentatie die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht niet openbaar maken, meedelen, verstrekken of anderszins beschikbaar stellen van derden. De klant zal deze offertes, rapporten, lijsten en bijhorende documentatie enkel voor eigen gebruik aanwenden. De klant zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om elke openbaarmaking of ongeautoriseerd gebruik te voorkomen. HELIOVISION BV heeft het recht om informatie over de uitvoering van de overeenkomst te publiceren, o.a. in newsletters of in andere rapporten, maar op een dergelijke wijze dat er geen gevoelige gegevens over de klant bekend worden of er confidentiële informatie kan uit afgeleid worden. Het voorgaande is niet van toepassing op alle informatie die openbaar is op het tijdstip dat ze worden geleverd door een van beide partijen, en is niet langer van toepassing indien deze informatie op enig moment algemeen bekend wordt zonder enige inbreuk op het voorgaande door de andere partij.


Artikel 10 - PRIJZEN


Alle prijzen zijn exclusief BTW, en exclusief montage-, test- en inbedrijfstellingskosten en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. Alle andere heffingen en/of belastingen welke van overheidswege van toepassing zijn, zullen worden doorgerekend aan de klant.


Artikel 11 - LEVERING VAN PRODUCTEN


Leveringstermijnen vermeld in een offerte zijn altijd indicatief. Alle leveringen geschieden af bedrijf van HELIOVISION BV of van de producent. De levering wordt geacht plaats te vinden, wanneer de zaken ter verzending aan het door de klant opgegeven adres, het bedrijf van HELIOVISION BV c.q. de producent verlaten. De klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor levering, dan is HELIOVISION BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de klant. Vervoer en verpakking van de te leveren producten worden door HELIOVISION BV bepaald, tenzij in de offerte anders is overeengekomen. Het risico voor de te leveren zaken wordt overgedragen op de klant op het moment van het verlaten van het bedrijf van HELIOVISION BV of de producent. De klant is aansprakelijk voor alle schade die tijdens het transport van de zaken met of aan die zaken ontstaat, waaronder onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen brand- en waterschade, diefstal en verduistering. De klant dient zich tegen vermeld risico deugdelijk te verzekeren.


Artikel 12 - OPSCHORTING EN ONTBINDING


HELIOVISION BV is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de overeenkomst HELIOVISION BV ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen, indien de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, indien door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van de leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen en – meer in het algemeen – telkens de klant ernstig in gebreke blijft en/of niet meer in staat blijkt om aan zijn verplichtingen te voldoen. Voorts is HELIOVISION BV gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat de ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van HELIOVISION BV kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van HELIOVISION BV op de klant onmiddellijk opeisbaar.Indien HELIOVISION BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Indien HELIOVISION BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Indien de ontbinding aan de klant toerekenbaar is, is HELIOVISION BV gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.


Artikel 13 - EIGENDOMSVOORBEHOUD


De geleverde producten blijven eigendom van HELIOVISION BV totdat de klant alle verplichtingen uit de met HELIOVISION BV gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen. Deze verplichtingen zijn onder andere: volledige betaling van de koopprijs, het voldoen van de prijs van werkzaamheden en het betalen van eventuele extra kosten. Het product dat onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De klant is niet gerechtigd om het onder eigendomsvoorbehoud vallende product te verpanden of op enige ander wijze te bezwaren.


Artikel 14 - GARANTIE


HELIOVISION BV is niet aansprakelijk voor eventuele verborgen gebreken aan verkochte producten en geeft zelf geen garantie op verkochte producten. Deze producten genieten van garantie overeenkomstig de voorwaarden van de producent. De klant moet zich rechtstreeks tot de producent richten indien hij een beroep wenst te doen op de garantie, en ook indien hij herstellingen wenst te laten uitvoeren buiten de garantie.


Artikel 15 - AANSPRAKELIJKHEID


De eventuele aansprakelijkheid van HELIOVISION BV voor extracontractuele schade veroorzaakt aan de klant is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt door haar aansprakelijkheidsverzekering. Voor eventuele contractuele schade is de aansprakelijkheid van HELIOVISION BV steeds beperkt tot maximaal 5.000 euro.


Artikel 16 - OVERMACHT


In geval van overmacht heeft HELIOVISION BV het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. Wanneer HELIOVISION BV de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschort, en wanneer deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.


Artikel 17 - NIETIGHEID


De nietigheid van een clausule, zelfs gedeeltelijk, heeft niet de nietigheid tot gevolg van de andere clausules van de algemene voorwaarden of de offerte.


Artikel 18 - TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK


De overeenkomsten tussen HELIOVISION BV en haar klanten worden door het Belgisch recht beheerst. Voor alle betwistingen waartoe deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarin ze van toepassing zijn, aanleiding zouden geven, zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.